Informácie a podmienky pre klientov

 

Cieľom horského sprievodcu je sprostredkovanie zážitkov v horách pre svojich klientov, prioritou je však bezpečnosť.

Medzinárodný horský sprievodcovia UIMLA majú kvalifikáciu a musia spĺňať podmienky dané získaním medzinárodnej licencie UIMLA.

Medzinárodný horský sprievodca UIMLA a medzinárodný horský vodca IFMGA/UIAGM sú jediné medzinárodne uznávané kvalifikácie pre prácu v horstvách celého sveta.

Všetky aktivity v horskom sú potenciálne nebezpečné a nie je možné určité riziko úplne vylúčiť ani s horským sprievodcom či vodcom !

Úlohou horského sprievodcu je predovšetkým bezpečný návrat klienta, nie dosiahnutie cieľa za každú cenu.

Klient sa musí byť vedomí, že horský sprievodca preberá na seba do určitej miery právnu, ale predovšetkým morálnu zodpovednosť za klientov a na druhej strane to mu dáva právo aj povinnosť rozhodovať o priebehu túry, stáva sa lídrom skupiny a v záujme bezpečnosti všetkých zúčastnených je nutné toto rešpektovať a prispôsobiť svoje konanie celej skupine.

Pred začatím túry, pri vzájomnej komunikácii, horský sprievodca na základe dostupných informácií o podmienkach, lavínovej situácii a prognóze počasia informuje klienta o možnostiach a v prípade nepriaznivých podmienok rozhoduje o zrealizovaní túry.

V prípade zrušenia túry ešte pred termínom z dôvodu nepriaznivých podmienok klient neznáša žiadne náklady.

Je v prirodzenom záujme klienta podať relevantné a pravdivé informácie o kondičnej a technickej úrovni a o svojom zdravotnom stave ešte pred začiatkom aktivít.

Každý klient je povinný mať platné poistenia na zásah horskou službou.

V priebehu podujatia horský sprievodca dohliada nad bezpečnosťou, vyhodnocuje aktuálne podmienky, vývoj počasia a možnosti klientov a priebeh túry prispôsobuje daným podmienkam. Horský sprievodca je kompetentný na základe svojho vzdelania a skúseností zhodnotiť možnosti klientov, ktoré nemusia byť vždy v súlade s predstavami a očakávaniami klienta. V takom prípade je jeho povinnosťou túru prerušiť, má možnosť navrhnúť inú alternatívu alebo program, poprípade ak je to možné, upraviť počet v skupine.

Akékoľvek námietky a reklamácie je potrebné adresovať ihneď a priamo horskému sprievodcovi na mieste a my sa vynasnažíme o riešenie.

Horskému sprievodcovi prináleží dohodnutý honorár aj keď nie je dosiahnutý cieľ z dôvodov na ktoré nemá dosah, najmä ako náhla zmena počasia (aj hroziaca), nedostatočná kondičná a technická úroveň klienta, nevhodné materiálové vybavenie klienta či prekročenie časového plánu túry. (V závislosti od stráveného času je to zvyčajne polovica dohodnutej ceny v poprípade prerušenia túry v počiatočných fázach túry, v neskorších fázach horskému sprievodcovi prináleží celá suma.)

V prípade storna objednaných služieb je o tom nutné čo najskôr informovať horského sprievodcu, najneskôr však 24 hodín pred dohodnutým začatím 1-3 dňovej túry, pri viacdenných podnikoch najneskôr 3 dni pred plánovaným začiatkom, v opačnom prípade je poplatok 50% z dohodnutej ceny.

Klient hradí výdavky horského sprievodcu na dopravu horskými dopravnými zariadeniami, pri viacdenných podnikoch aj náklady na ubytovanie a stravu. Pri zahraničných podnikoch klient znáša cenu aj za dopravu.

 

Veľa pekných zážitkov v horách !